نکته
41 بازدید
تاریخ ارائه : 10/19/2012 6:02:00 PM
موضوع: روانشناسی

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکرمی کنند، نه رفتار و عملکرد شما