تعریف علوم حدیث
47 بازدید
تاریخ ارائه : 10/26/2012 12:14:00 AM
موضوع: علوم حدیث

تعريف علوم حديثي:

   مجموعه دانش‌هايي كه در اخذ و فهم حديث، تأثير مستقيم دارد.

  طبق اين تعريف، مجموعه علوم حديثي در نزد شیعه در پنج گروه

  جای می گیرند:

.1فقه الحديث
.2رجال
.3مصطلحات
.4تاريخ حديث و تاريخ علوم حديث.
.5منبع‏ شناسي