مقایسه خصوصیات و ویژگی های معنویت دینی با رویکرد اسلام و معنویت غیردینی
102 بازدید
تاریخ ارائه : 3/9/2013 11:14:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

از آنجا که در حال حاضر معنویت در مکاتب مختلف تعریف دقیق و پذیرفته شده ای ندارد، مقایسه بین خصوصیات و ويژگی های معنویت در مکاتب و ادیان مختلف می تواند زوایای آن را روشن تر کرده وشرایط انتخاب صحیح تر را برای مشتاقان معنویت فراهم نماید.لازم به ذکر است مراد ما از غیر دینی دراینجا لزوماً دیدگاه کافرانه نیست؛ بلکه کلیه دیدگاه هایی که برای رسیدن به معنویت دیانت را شرط نمی داننددر این دسته نمی گنجند.از سوی دیگر از آنجا که در اسلام و معنویت اسلامی نیز همچون همه مکاتب دیگر ممکن است مذاهب و فرقه های مختلفی اظهار نظر کرده باشند، تنهادیدگاه های قرآن و روایات اهل بیت پیامبر: را مد نظر قرار خواهیم داد.

برای مقایسه بخشی از خصوصیات معنویت اسلامی
با معنویت غیر دینی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- معنویت اسلامی خدا محوراست ولی معنویت غیر دینی انسان محور.

2- معنویت اسلامی شریعت مدار است ولی معنویت غیر دینی روا انکار.

3- معنویت اسلامی آخرت گراست ولی معنویت غیر دینی دنیا گرا.

4- معنویت اسلامی اصرار برتفکر دارد ولی معنویت غیر دینی اصرار به خالی کردن ذهن و تمرکز

5- معنویت اسلامی آرامش درتمام زندگی در پی دارد ولی در معنویت غیر دینی آرامش تنها در هنگام خلسه است.

6- معشوق در معنویت اسلامی الهی و آسمانی است ولی در معنویت غیر دینی معشوق خود انسان یا موجود زمینی است.

7- در معنویت دینی بر توکل خدا باوری تأکید می شود ولی در معنویت غیر دینی تکیه به خود و خود باوری است.

8- معنویت اسلامی از راه عبادت، تفکر و اطاعت فرمان الهی حاصل می شود اما معنویت غیر دینی مقید به این امورنیست و ادعا می شود که حتی موسیقی و رقص و مواد مخدر نیز می تواند در ایجاد معنویت نقش داشته باشد.

9- در معنویت اسلامی هدف زندگی و راه رسیدن به آن کاملا شفاف است
ولی معنویت غیر دینی نمی تواند هدف واضح و شفافی برای زندگی ارائه داد.

10-معنویت اسلامی به همه ابعاد وجودی انسان نظر دارد ولی معنویت غیر دینی نمی تواند همه عرصه های حیات انسانی را مورد توجه قرار دهد. زیرا همه ابعاد وجودی انسان را نمی شناسد.