مهجوریت قرآن
81 بازدید
تاریخ ارائه : 2/10/2014 3:43:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

مهجوريت قرآن به معناي راه نيافتن تعاليم انسان‌ساز قرآن در زندگي مسلمانان است كه رسول اكرم(ص) درسورة مباركة فرقان شكايت خود را از امتش به خاطر به مهجوريت كشاندن قرآن به درگاه الهي عرضه مي‌دارد. نخواندن قرآن، ترجيح غير قرآن برقرآن، تدبر و انديشه نكردن در قرآن و از همه مهمتر عمل نكردن به قرآن از مصاديق مهجوريت قرآن است. از عوامل مهجوريت قرآن مي‌توان به كنار گذاشتن اهل بيت(ع) از صحنة اجتماع، پيروي مردم از هواهاي نفساني و وسوسه‌هاي شيطاني، عدم توجه مردم به نقش سازندة قرآن در زندگي و گسترش خرافات در جامعه اشاره كرد. به مهجوريت كشيده شدن قرآن در جامعه پيامدهاي ناگواري را به همراه دارد، كه متروك شدن شريعت، گسسته شدن رشتة اتحاد و برادري در جامعه، جدا شدن مردم از فرهنگ قرآن، رانده شدن حاملان و عاملان قرآن از صحنة اجتماع، عدم راهيابي دستورات قرآن به زندگي روزانة مردم از پيامدهاي مهم آن است. اعتقاد و باور جامعه به الگو بودن قرآن در تمام ابعاد، تصحيح فرهنگ استفاده از قرآن در بين افراد، توجه به معاني و مفاهيم قرآن، عمل كردن دست اندركاران قرآن به دستورات قرآن، دعوت افراد جامعه به تدبر و انديشه در قرآن، نگاه ويژة آموزش و پرورش به درس قرآن، توجه خاص مراكز علمي ـ فرهنگي به مباحث قرآني و محور قرار دادن قرآن در سخنراني‌ها، از جمله اموري است كه مي‌تواند به رفع مهجوريت از قرآن كمك شاياني بكند.